Hlavná stránka Marketingový súhlas

Marketingový súhlas

    Marketingový súhlas

    INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

    Naša spoločnosť AUTO FRESH s.r.o. kladie dôraz na ochranu osobných údajov a ich riadne spracúvanie v zmysle platnej legislatívy, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Nariadenie GDPR), ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) , a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o ochrane osobných údajov).

    V nasledujúcom texte uvádzame dôležité informácie o spracúvaní osobných údajov:

    Prevádzkovateľom osobných údajov našich zákazníkov je spoločnosť AUTO FRESH s.r.o. so sídlom Viestova 26, Banská Bystrica, 974 01 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: SRO, Vložka č. : 30318/S. (ďalej ako AUTO FRESH s.r.o.)

    Osobné údaje našich zákazníkov spracúvame v rámci obchodnej činnosti firmy AUTO FRESH s.r.o. so zámerom poskytovať im služby a tovar. Ich osobné údaje slúžia iba pre potreby AUTO FRESH s.r.o. Bez písomného súhlasu zákazníka sa iným príjemcom jeho údaje poskytovať nebudú.

    Pre zabezpečenie riadnej činnosti spoločnosti AUTO FRESH s.r.o. majú k osobným údajom našich zákazníkov prístup aj tretie subjekty, ako napríklad poskytovateľ účtovných a právnych služieb. Pre ochranu osobných údajov zákazníkov AUTO FRESHu s.r.o. má naša spoločnosť so spomínanými subjektami uzatvorenú korektnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

    Obchodná činnosť a poskytovanie tovarov a služieb zákazníkom je oprávneným záujmom spoločnosti AUTO FRESH s.r.o. pre spracúvanie ich osobných údajov.

    AUTO FRESH s.r.o. pritom pri spracúvaní osobných údajov klientov nevyužíva automatizované informačné systémy ani profilovanie.

    Naši zákazníci majú právo kontaktovať a dotazovať AUTO FRESH s.r.o. kedykoľvek a žiadať o prístup a informácie ohľadom spracúvania ich osobných údajov. Rovnako majú právo na výmaz. Tiež na opravu nepresných či neúplných osobných údajov. Zákazníci majú právo aj na obmedzenie spracovávania a na uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu, ako aj na prenositeľnosť údajov. Svoje práva môžu zákazníci firmy AUTO FRESH s.r.o. uplatniť buď na emailovej adrese bbystrica@autofresh.sk alebo písomne so zaslaním na adresu sídla spoločnosti. So sťažnosťou je možné dotazovať aj Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky.

    Osobné údaje zákazníkov uchovávame počas obdobia trvania ich vzťahu s AUTO FRESH s.r.o. Po skončení tohto vzťahu aj všetkých záväzkov vyplývajúcich zo vzťahu so spoločnosťou AUTO FRESH s.r.o. sú osobné údaje zákazníkov v našej spoločnosti uložené v období, ktoré platná legislatíva vyžaduje. V prípade pripomienok, otázok či nejasností k hore uvedeným informáciám o spracúvaní a ochrane osobných údajov nás môžu zákazníci kontaktovať na emailovej adrese bbystrica@autofresh.sk alebo písomne so zaslaním na uvedenú adresu AUTO FRESH s.r.o.