Hlavná stránka Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

VEĽKOOBCHODNÉ PODMIENKY


AUTO FRESH s.r.o.
Sídlo: Viestova 26, 974 01 Banská Bystrica
Zápis: V OBCHODNOM REGISTRI OKRESNÉHO SÚDU BANSKÁ BYSTRICA, ODDIEL: SRO, VLOŽKA Č.: 30318/S 
Kontrolný orgán: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica. Registračné číslo na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky: 201415502

IČO: 50452975
DIČ: 2120329079
IČ DPH: SK2120329079
E-mail predajňa: bbystrica@autofresh.sk
Telefónne číslo predajňa: 0948 838 716, 0911 705 900, 0901 705 903 
(ďalej len „AUTO FRESH s.r.o.")

Orgány dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica.

Prevádzka: AUTO FRESH s.r.o., Zvolenská cesta 13, 974 05 Banská Bystrica
GPS súradnice: N 48.71349°  E 19.13919° 
Plus Code Google: P47Q+8P Banská Bystrica
 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 
1. Tieto veľkoobchodné podmienky (ďalej len „VOP ") upravujú vzájomné práva a povinnosti vzniknuté medzi AUTO FRESH s.r.o. a jeho klientmi. Tieto VOP sa vzťahujú aj na akékoľvek jednanie medzi AUTO FRESH s.r.o. a jeho klientmi, ak sa strany nedohodli inak.
2. Klientom sa pre účely týchto VOP rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila s AUTO FRESH s.r.o. do záväzkových vzťahov, ktorých predmetom je predaj tovaru (prípadne poskytnutie služby) klientovi, osoba, s ktorou AUTO FRESH s.r.o. rokuje alebo rokovalo o uzatvorení obchodu (záväzkového vzťahu), aj keď sa tento obchod neuskutočnil, ako aj osoba, ktorá prestala byť klientom AUTO FRESH s.r.o. (najmä prišlo k ukončeniu záväzkového vzťahu jeho splnením, prípadne prišlo k odstúpeniu, výpovedi alebo akejkoľvek inej forme skončenia záväzkového vzťahu) (ďalej len „klient“).
3. Klientom sa pre účely týchto VOP rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy vystupuje v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, tovar nakupuje za účelom jeho využitia pri podnikaní alebo inej obchodnej činnosti.
4. Podmienky uvedené v týchto VOP sú súčasťou (písomných alebo ústnych) zmlúv uzatvorených medzi AUTO FRESH s.r.o. a klientom a tvoria neoddeliteľnú súčasť ich obsahu. Odchylné dojednania písomnej zmluvy podpísanej medzi AUTO FRESH s.r.o. a klientom, ako aj ustanovenia právnych predpisov, od ktorých sa zmluvné strany nemôžu dohodou odchýliť, majú prednosť pred dojednaniami obsiahnutými v týchto VOP. VOP upravujú aj vzťahy pred vstupom do záväzkového vzťahu, ako aj vzťahy po skončení obchodného vzťahu súvisiace s jeho  úplným vysporiadaním.
5. VOP sú dostupné v obchodných priestoroch AUTO FRESH s.r.o. a na internetovej stránke www.autofresh.sk
6. AUTO FRESH s.r.o. má právo jednostranne meniť VOP, najmä z dôvodov zmeny obchodnej politiky, zmeny vývoja situácie na trhu alebo zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov. Zmenu a jej účinnosť oznámi AUTO FRESH s.r.o. klientom zverejnením vo svojich obchodných priestoroch a na svojej internetovej stránke. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou VOP sa považuje najmä konkludentný prejav vôle klienta spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych  úkonov, ktorými pokračuje v obchodnom vzťahu s našou spoločnosťou.
7. Všetky vzťahy medzi AUTO FRESH s.r.o. a klientom, ktoré nie sú týmito VOP upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
8. Zamestnanci AUTO FRESH s.r.o. nie sú oprávnení dojednávať vedľajšie dohody ústne alebo poskytovať ústne potvrdenia nad rámec týchto VOP alebo písomných zmlúv.
 
 

II. OBJEDNÁVANIE TOVARU

 
1. Tovarom sa rozumejú produkty vystavené v predajni, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.autofresh.sk alebo tovar, ktorý bol zabezpečený pre klienta na základe jeho osobitnej písomnej alebo e-mailovej požiadavky, a ktorý sa nemusí nachádzať v zozname ponúkaného tovaru na www.autofresh.sk. 
2. AUTO FRESH s.r.o. na základe požiadavky klienta poskytne informačnú ponuku ústnou resp. písomnou formou (elektronicky) s definovaním podmienok poskytnutia služby/dodania tovaru (výber tovaru, množstvo, cena, termín dodania, platobné podmienky), pričom táto ponuka nie je pre AUTO FRESH s.r.o. záväzná, ale slúži len na informovanie klienta o návrhu riešenia jeho požiadavky (ďalej len „informačná ponuka“). Klient sa na základe informačnej ponuky našej spoločnosti  rozhodne, či vykoná záväznú objednávku v súlade s bodom 3 tohto článku.
3. Objednávka môže byť pre AUTO FRESH s.r.o. podaná telefonicky na telefónne číslo uvedené na internetovej stránke, vykonaná osobne vo vzťahu k nášmu zamestnancovi, vykonaná prostredníctvo e-shopu www.autofresh.sk, prípadne poslaná e-mailom na elektronickú adresu našej spoločnosti uvedenú na internetovej stránke. Všetky prijaté objednávky, a to v akejkoľvek forme (najmä osobne, telefonicky, elektronickou správou, prostredníctvom e-shopu alebo písomne formou poštovej prepravy) sú považované za záväzné a zároveň sú považované za návrh zmluvy uzatváranej na diaľku. Klient vykonaním svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami.
Klient uvedie v objednávke tieto údaje:
a) svoju identifikáciu, t. j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, IČ DPH/DIČ, kontakt (najmä telefón alebo e-mailovú adresu),
b) identifikáciu (popis) a množstvo objednávaného tovaru,
c) adresu miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar bude dodaný na adresu sídla spoločnosti klienta),
d) meno a priezvisko kontaktnej osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený klient, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec alebo človek poverený klientom. AUTO FRESH s.r.o. si preverí oprávnenie telefonicky priamo u klienta a až s potvrdeným súhlasom klienta odovzdá tovar poverenej osobe.
4. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho bodu, AUTO FRESH s.r.o. sa pokúsi kontaktovať klienta a zabezpečiť tak odstránenie nedostatkov objednávky a jej prípadné spresnenie a/alebo doplnenie. Okamihom doručenia všetkých uvedených údajov sa objednávka považuje za úplnú.
5. AUTO FRESH s.r.o. má právo odmietnuť prijatie objednávky, o čom je povinné bezodkladne informovať klienta.
 

III. KÚPNA CENA TOVARU

 
1. Kúpna cena tovaru / služby bude určená:
a) podľa aktuálnej cenovej ponuky AUTO FRESH s.r.o. uvedenej v informačnej ponuke, ktorá je zaslaná našou spoločnosťou klientovi na základe jeho požiadavky. Cenová ponuka je platná maximálne počas lehoty 24 hodín od jej odoslania klientovi, ak naša spoločnosť neuvedie priamo v cenovej ponuke, prípadne počas uvedenej lehoty 24 hodín, výslovne inak.
b) podľa aktuálnej cenovej ponuky prístupnej registrovaným užívateľom v e-shope www.autofresh.sk.
2. AUTO FRESH s.r.o. si vyhradzuje právo zvýšiť cenu tovaru, služby oproti cenám podľa bodu 1 tohto článku v prípade preukázateľných zvýšení cien od svojich dodávateľov. V prípade zmeny ceny tovaru, služby je AUTO FRESH s.r.o. povinné klienta dodatočne o tejto skutočnosti vhodným spôsobom informovať a zistiť, či na objednávke trvá i v prípade zvýšenej ceny.
 
 

IV. UZAVRETIE ZMLUVY

 
 
1. Prijatím úplnej objednávky klienta podľa čl. II. týchto VOP dochádza k návrhu na uzavretie zmluvy.
2. K uzavretiu zmluvy dochádza okamihom doručenia akceptácie objednávky firmou AUTO FRESH s.r.o. klientovi, a to v akejkoľvek forme (najmä osobne, telefonicky, elektronickou správou, prostredníctvom e-shopu www.autofresh.sk alebo písomne formou poštovej prepravy).
3. V prípade pochýb sa má za to, že obsah zmluvy zodpovedá potvrdenej objednávke.
 
 

V. SPLATNOSŤ KÚPNEJ CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY

 
 
1. Klient je povinný uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar / poskytnutú službu bezhotovostným prevodom na účet  AUTO FRESH s.r.o. uvedený na daňovom doklade alebo v hotovosti pri prevzatí tovaru.
2. V prípade bezhotovostného prevodu sa kúpna cena považuje za uhradenú okamihom pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu AUTO FRESH s.r.o. uvedeného na daňovom doklade. Dokladom o platbe v hotovosti sa rozumie doklad z registračnej pokladne vystavený klientovi.
3. Kúpna cena za tovar, ktorý AUTO FRESH s.r.o. na základe objednávky klienta dodá, je splatná do dátumu uvedeného na daňovom doklade, ktorý spoločnosť klientovi vystaví, ak nie je nižšie uvedené inak.
4. Klient je povinný uhradiť všetky záväzky voči AUTO FRESH s.r.o. podľa pravidiel stanovených v týchto VOP, pokiaľ nemá písomne dohodnuté individuálne platobné podmienky. V prípade, že klient prekročí stanovenú dobu splatnosti a ocitne sa v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny / ceny za poskytnutie služby alebo jej časti, je povinný zaplatiť popri zákonných úrokov z omeškania tiež zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.
5. V prípade klienta, ktorý je v omeškaní s platbou dohodnutej ceny za tovar / službu, je AUTO FRESH s.r.o. oprávnená od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a je účinné okamihom doručenia klientovi. Za doručenie sa považuje takisto okamih prevzatia elektronickej pošty na technickom zariadení klienta. V takomto prípade sú strany povinné navzájom si vrátiť všetko, čo podľa tejto zmluvy získali, inak dochádza k bezdôvodnému obohateniu. Vrátenie tovaru namiesto úhrady je možné len na výzvu AUTO FRESH s.r.o., prípadne po dohode s ním a koná sa na vlastné náklady a nebezpečenstvo klienta.
6. AUTO FRESH s.r.o. si vyhradzuje právo dodať tovar až po úplnom zaplatení kúpnej ceny, t.j. po pripísaní celej sumy kúpnej ceny na účet AUTO FRESH s.r.o.
7. Ak AUTO FRESH s.r.o. objednaný tovar nemôže dodať a ak sa s klientom nedohodli na náhradnom plnení resp. o náhradnom termíne dodania, je AUTO FRESH s.r.o. povinná vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu klientovi do 7 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zanikajú akékoľvek ďalšie nároky klienta voči AUTO FRESH s.r.o.
8. AUTO FRESH s.r.o. si vyhradzuje právo na spätné doúčtovanie a vrátenie tovaru zákazníkovi, pokiaľ tovar bol montovaný alebo znehodnotený nesprávnym zaobchádzaním.
 

VI. PODMIENKY DODANIA TOVARU

 
 
1. AUTO FRESH s.r.o. na základe výslovnej žiadosti klienta uvedenej v objednávke zabezpečí dodanie tovaru na dohodnutú adresu.
2. Ak nie je medzi AUTO FRESH s.r.o. a klientom dohodnuté inak, zaväzuje sa AUTO FRESH s.r.o. dodať objednaný tovar/službu čo najskôr (okrem soboty, nedele, sviatkov) od uzavretia zmluvy podľa čl. IV bod 2 VOP.
3. Spolu s dodaným tovarom AUTO FRESH s.r.o. odovzdá klientovi dodací list, v ktorom bude uvedená identifikácia dodaného tovaru a jeho množstvo. Klient je povinný skontrolovať dodaný tovar podľa dodacieho listu, či mu šofér dodal správny a nepoškodený tovar v správnom množstve tak, ako je na dodacom liste. Prevzatím tovaru a dodacieho listu sa má za to, že tovar bol doručený nepoškodený a správne dodaný. Nezrovnalosti a poškodenie tovaru sa musia nahlasovať do 10:00 hod. alebo čo najskôr od prijatia tovaru, najneskôr hodinu po prijatí tovaru, a to na e-mail bbystrica@autofresh.sk alebo na mob. čísla:  0948 838 716, 0911 705 900, 0901 705 903 - kde klient oznámi nezrovnalosti alebo prípadné poškodenie tovaru. Poškodený tovar je potrebné odfotiť a bezodkladne poslať fotku na e-mail bbystrica@autofresh.sk alebo na MMS, VIBER, WhatsApp alebo Mesenger na mobilné čísla:  0948 838 716, 0911 705 900, 0901 705 903 a telefonicky upozorniť, že bola takáto fotka poslaná. Inak sa má za to, že klient dostal správny a nepoškodený tovar.
4. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare, zodpovednosť za zhoršenie, náhodné poškodenie či stratu tovaru prechádza na klienta okamihom prevzatia dodaného tovaru klientom (resp. ním poverenou osobou). Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na klienta tiež v okamihu, keď sa klient dostane do omeškania s prevzatím tovaru. V prípade omeškania klienta s prevzatím tovaru prechádza nebezpečenstvo škody a náhodnej skazy na klienta.
5. Klient je v omeškaní s prevzatím tovaru v prípade, že neprevezme tovar riadne a včas. V prípade omeškania klienta s prevzatím tovaru je spoločnosť oprávnená:
a) odstúpiť od zmluvy,
b) účtovať náklady na uskladnenie tovaru,
c) účtovať prepravné náklady za opätovné dodanie tovaru,
d) účtovať náklady na ekologickú likvidáciu tovaru,
e) požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny neodobratého tovaru denne za každý deň omeškania,
a to podľa svojho uváženia a v akejkoľvek kombinácii.
6. Klient nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru podľa daňového dokladu vystaveného AUTO FRESH s.r.o.. Ak dôjde k ďalšiemu predaju tovaru zo strany klienta skôr, ako uhradí celú kúpnu cenu AUTO FRESH s.r.o., je klient povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru z ceny inkasovanej pri následnom predaji.
7. Ak spoločnosť poskytne klientovi vzorky tovaru, tieto zostávajú vlastníctvom našej spoločnosti a klient nie je oprávnený sprístupniť ich tretej osobe.
 

VII. DOPRAVNÉ
 

1. Osobný odber tovaru klientom alebo ním poverenou osobou je zadarmo.

2. Zákazníci, ktorí dosiahli v našej spoločnosti za predchádzajúci mesiac obrat vyšší ako 500 eur bez DPH, majú rozvoz tovaru zadarmo, pokiaľ nie je táto objednávka v nižšej cenovej hodnote ako 10 eur bez DPH - v tomto prípade je dovoz tovaru spoplatnený na 1 euro bez DPH. Taktiež zákazníci, ktorí nedosiahli za predchádzajúci mesiac obrat vyšší ako 500 eur bez DPH, majú každý rozvoz spoplatnený na 1 euro bez DPH. 
 

VIII. VRÁTENIE TOVARU

 
1. Pri tovare, ktorý sa dá vratiť, tak môže zákazník urobiť do 10 dní, pokiaľ nie je v eshope uvedené inak, alebo pokiaľ nebol informovaný inak zamestnancom AUTO FRESH s.r.o. Tovar s hodnotou nižšou ako 3,00€ sa vrátiť nedá. Medzi tovar, ktorý nie je možné vrátiť, patria žiarovky, oleje, baterky, pneumatiky, disky, autochémia, autokozmetika, servisná technika a náradie, originálne diely a tovar označený v e-shope ako nevratný. Tovar, ktorý sa bežne nachádza v sklade v Banskej Bystrici a je v eshope označený ako nevratný, sa dá po dohode vrátiť do 30 dní.
2. Vrátený tovar musí byť zabalený v pôvodnom nepoškodenom obale s EAN kódom ( čiarovým kódom). Tovar nesmie byť použitý, namontovaný, znečistený. Tovar musí byť vrátený v kompletnom stave.

IX. REKLAMÁCIE (REKLAMAČNÝ PORIADOK) A ZÁRUČNÁ LEHOTA
 

1. Klient je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať jeho množstvo a prezrieť si kvalitu tovaru. Nesprávne množstvo tovaru, nesprávny druh tovaru a zjavné chyby alebo poškodenia tovaru pri dodaní je klient povinný reklamovať písomne, telefonicky, prípadne osobne v AUTO FRESH s.r.o. ihneď - maximálne do hodiny od prevzatia tovaru.
2. Na dodávaný tovar je klientovi poskytnutá záručná lehota určená podľa dohody strán alebo určená jednostranne AUTO FRESH s.r.o. Ak dĺžku záručnej lehoty v konkrétnom prípade určuje všeobecne záväzný právny predpis, bude záručná lehota poskytnutá minimálne v takomto rozsahu.
3. Pre prípadné chyby tovaru je klient povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu po ich zistení, a to písomnou formou na adrese sídla spoločnosti, najneskôr však do uplynutia záručnej doby; klient je povinný pri reklamácii tovaru použiť (vyplniť) reklamačný protokol, ktorý je prístupný v obchodných priestoroch AUTO FRESH s.r.o. a na internetovej stránke www.autofresh.sk (ďalej len „reklamačný protokol“). Klient je povinný s dodaným tovarom nakladať v súlade s účelom jeho použitia a podľa poskytnutého návodu na jeho použitie, pričom pri realizácii montáže tovaru je povinný postupovať presne v súlade s návodom a požiadavkami na montáž. V prípade porušenia niektorej z uvedených povinností AUTO FRESH s.r.o. nezodpovedá za takto vzniknuté chyby na tovare, a to ani v prípade, že sa ich výskyt prejaví v záručnej dobe.
4. AUTO FRESH s.r.o. požaduje pri všetkých druhoch tovarov, aby montáž tovaru a jeho následný servis vykonával výlučne vyškolený personál odborného servisu a s doporučeným servisným vybavením, pričom sa riadi postupmi stanovenými výrobcom automobilu. V prípade, ak takáto požiadavka nebude zo strany klienta splnená, AUTO FRESH s.r.o. nezodpovedá za chyby tovaru, a to ani v prípade, že sa ich výskyt prejaví v záručnej dobe.
5. AUTO FRESH s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za vlastnosti tovaru ani v prípade, ak klient vykoná na tovare akýkoľvek neoprávnený zásah alebo jeho úpravu.
6. Za chybu tovaru sa nepovažuje jeho bežné opotrebovanie alebo prirodzená strata pôvodných vlastností. AUTO FRESH s.r.o. nezodpovedá za chyby spôsobené nevhodným používaním, neodbornou montážou a servisnými zásahmi, zanedbaním údržby, živelnými vplyvmi, úmyselným poškodením tovaru.
7. K reklamovanému tovaru je klient vždy povinný priložiť kompletne vyplnený reklamačný protokol. K reklamačnému protokolu tiež priložiť fotokópiu veľkého technického preukazu a ak ide o reklamáciu elektrického dielu, tak priložiť aj výpis z diagnostiky. V prípade, ak uvedené dokumenty nebudú zo strany klienta pri reklamácii predložené a kompletne vyplnené, klient nemá nárok na reklamáciu tovaru a spoločnosť nemá povinnosť reklamáciu prijať a reklamovaný tovar bude poslaný spät klientovi. AUTO FRESH s.r.o. bude reklamovaný tovar posielať na posúdenie svojmu dodávateľovi a dodávateľ môže poslať reklamáciu až do výrobného skladu - v tomto prípade sa reklamačná doba predĺži o čas potrebný na posúdenie reklamácie.
8. Pri použitých veciach AUTO FRESH s.r.o. nezodpovedá za chyby vzniknuté ich použitím alebo opotrebovaním. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 

1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 8.7.2022.
2. Obrázky v eshope sú iba ilustračného charakteru.
3. Informácie a dokumentáciu poskytnuté firmou AUTO FRESH s.r.o. klient nie je oprávnený rozmnožovať alebo akýmkoľvek spôsobom rozširovať alebo inak sprístupniť tretej osobe bez súhlasu AUTO FRESH s.r.o.
4. Ak niektoré ustanovenia týchto VOP nie sú celkom alebo zčasti účinné alebo platné, alebo neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných, neplatných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu týchto VOP.
5. Odoslaním objednávky potvrdzuje klient našej spoločnosti, že akceptuje VOP v znení platnom k momentu odoslania objednávky.
6. Klient odoslaním objednávky udeľuje našej spoločnosti súhlas na spracovávanie jeho údajov, uvedených v objednávke, v informačnom systéme spoločnosti za účelom plnenia zmluvy uzatváranej podľa VOP a za účelom ponúkania služieb a produktov, zasielania informácií o jej činnosti, a to aj elektronickými prostriedkami. Súhlas klient udeľuje na dobu do jeho odvolania. Klient má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu bbystrica@autofresh.sk alebo na poštovú adresu AUTO FRESH s.r.o.

v Banskej Bystrici          dňa: 8.7.2022           AUTO FRESH s.r.o.